ביקורת דוחות

ביקורת דוחות

הכנת הדוחות הכספיים הינם באחריות הדירקטוריון והנהלת החברה או גוף מקביל אך ביקורת הדוחות מבוצעת ע"י רואה החשבון.
ביקורת היא אחד מתפקידיו העיקריים של רואה החשבון, הנקרא לרוב בהקשר זה "רואה החשבון המבקר" או "המבקר". במסגרת הביקורת מבקר רואה החשבון את הדוחות הכספיים של הפירמה ונותן בגינם חוות דעת המצורפת לדוחות הכספיים. חוות הדעת מסיעת למשתמשי הדוחות להעריך עד כמה מצב העסקים של החברה מקבל ביטוי בדיווח הכספי ואת רמת עמידת הדיווח בכללי החשבונאות המקובלים..

במשרדינו תוכלו לקבל שירותי ביקורת ועריכת דוחות כספיים הכוללים מאזנים, דוחות רווח והפסד, תזרימי מזומנים ודוחות התאמה למס. 

לקבלת יעוץ, לחצו כאן

 

המידע לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית, המלצה או יעוץ מקצועי.
כמו כן, יתכן והמידע אינו עדכני או מדויק ואין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ טרם עם משרדנו