החזרי מס

החזרי מס

ישנן סיבות רבות להן אדם עשוי להיות זכאי להחזרי מס, להלן עיקריהן:

  • עבודה בחלק מהשנה, החלפת מעסיקים או הכנסות ממספר מעסיקים– שכיר אשר עבד בחלק מהשנה או שהחליף מעסיקים בשנת המס יתכן וזכאי להחזרי מס.
  • תושבי ישראל המועסקים מחוץ לישראל על ידי מעסיק ישראלי זכאים לניכוי הוצאות שהייה אשר עשויות להפחית באופן משמעותי את נטל המס.
  • הפקדות לקופת גמל וקרנות השתלמות באופן עצמאי לרבות ביטוח חיים (גם ביטוח חיים על המשכנתא) עשויות להקנות ליחיד החזרי מס בגין אותן שנים.
  • תרומות – תרומות לגופים מאושרים לפי סעיף 46א' בסכום העולה על התקרה עשויות להעניק זיכוי בשיעור של 35%.
  • פריסת חבות המס- ניתן לפרוס הכנסות מסוימות למספר שנים אחורה כגון תגמולי הון, מס שבח ועוד.
  • ניצול פטורים מתשלומי מס באופן אפקטיבי, פקודת מס הכנסה פוטרת מתשלומי מס הכנסות מסוימות או נישומים מסוימים כמפורט בחוק.
  • מסים ששולמו בגין פדיון קופת גמל בהפרה – במידה ובתום שנת המס הכנסות בני הזוג אינן עולות על התקרה הנקובה בחוק יתכן ויהיה ניתן לדרוש את תשלומי המסים בגין משיכת הכספים בהפקרה בחזרה.
  • הטבות מס ליישובי ספר, דמי שכירות ועבודה במשמרות
  • הטבות מס על הכנסות ריבית מזכה ליחידים שהגיעו לגיל פרישה ועוד
מגיש בקשה לתיאום מס, שאין לו תיק במס הכנסה, רשאי לערוך תיאום מס אצל מייצג רק אם הכנסותיו ממשכורת נמוכות מ- 188,544 ₪ בשנת המס 2014 רשאי להגיש בקשה על ידי מייצג. כמו-כן, תיאומי מס באמצעות מייצג ייערכו רק עבור סוגי ההכנסה הבאים: משכורת, קצבה, שכר דירקטורים, שירותים ונכסים, שכר סופרים, מרצים, אמנים, שירותי משרד, מורי דרך, בוחנים וספורטאים (עצמאיים).

להלן דוגמאות למסמכים מאמתים שיש לצרף לבקשה להקלה ולתיאום מס על ידי המעסיק, פקיד השומה ומייצג:
• תצלום תלושי משכורת ו/או קצבה מכל המעסיקים/המשלמים. אם אין בידך תלושי משכורת, עליך לצרף מסמך מהמעסיק
המציין את אופן ההעסקה ואת השכר.
• אישור המוסד לביטוח לאומי בדבר הזכאות לקצבת ילדים למעט אישה נשואה ואלמן/ה.
• אישורים על תשלומים אחרים כגון שכר מרצים, שכר סופרים, אמנים וכדומה.
• אישורים על תשלומי דמי אבטלה, דמי לידה וכדומה.
• תעודת עיוור או אישור פקיד שומה על זכאות לפטור בגין נכות.
• תעודת עולה.
• תעודת "תושב חוזר" מעל 6 שנים, למי שחזר ארצה בין התאריכים 16.5.2010 ועד 30.9.2012.
• גמלאים יצרפו לתלושי הקצבה גם את הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד (טופס 161) הכוללת אישורים על פיצויים, מענקי פרישה, ימי מחלה, חודשי הסתגלות וכו'.
• אישור תושבות למתגוררים בישוב המזכה את תושביו בהנחות במס (טופס 1312א)
• צילום תעודת שחרור מצה"ל או משירות לאומי.
• אישור זכאות לתואר אקדמי/תעודת מקצוע –  טופס 119.
• קבלות מקוריות על תרומות למוסד ציבורי מאושר.

לקבלת יעוץ, לחצו כאן

המידע לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית, המלצה או יעוץ מקצועי.
כמו כן, יתכן והמידע אינו עדכני או מדויק ואין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ טרם עם משרדנו