מיסוי מקרקעין

מיסוי מקרקעין

ע"פ החוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963, מוטל על מוכר זכות במקרקעין ועל עושה פעולה באיגוד מקרקעין מס שבח ואילו על הרוכש מוטל מס רכישה

החייב בהגשת ההצהרה
אלה הם חייבים בהגשת הצהרה על-פי החוק:א.     מוכר זכות במקרקעין (סעיף 73 (א)).
ב.     עושה פעולה באיגוד מקרקעין (סעיף 73 (ב)).
ג.      רוכש זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין (סעיף 73 (ג)).
ד.     איגוד או בעלי זכויות באיגוד בגין פעולה שנעשתה באיגוד מקרקעין (סעיף 75 (א)).
ה.     המדינה במכירה או ברכישה של זכות במקרקעין (סעיף 73 (ד1)).
חוק מיסוי מקרקעין מבחין בין סוג המקרקעין הנמכר, זהות המוכר וסוג הפעולה במקרקעין לשם בחינת אופן המיסוי בכל עסקה.

לשם כך נדרשת מיומנות רבה בעת בחינת אופן ביצוע פעולות במיסוי מקרקעין לרבות תכנון קונסטרוקציית מס..
לצורך בחינת כדאיות העסקה, חבות המס ואופן תכנון מס נכון, נדרש לבחון טרם ביצוע העסקה פרטים רבים כגון: מהו יום המכירה, שווי המכירה, שווי הרכישה, יום הרכישה, ניכויים מותרים, פטורים, מס רכישה,  מי החייב במס ועוד נתונים משתנים מעסקה לעסקה.

חוק מיסוי מקרקעין כולל הוראות נוספות באשר לקביעת שווי הרכישה, להלן עיקריהן:

  • שווי רכישה בהורשה – נפטר המוריש לפני 1 באפריל 1981, שווי הרכישה יקבע ביום פטירת המוריש.
    נפטר המוריש לאחר 1 באפריל 1981 שווי הרכישה יקבע כאילו נמכרה הזכות במקרקעין בידי המוריש.
  • שווי רכישה של זכות במקרקעין שנתקבלה בפטור ממס יהא שווי הרכישה ביום קבלת הזכות ללא תמורה, ואולם אם נתקבלה הזכות במקרקעין בפטור ממס מקרוב, בשל ויתור, לנאמן או בשל חלוקת קרקע למתיישבים, יהא שווי הרכישה כאילו נמכרה על ידי מי שממנו נתקבלה הזכות במקרקעין.
  • שווי הרכישה של זכות במקרקעין באיגוד שנתקבלה בידי האיגוד בפטור ממס לפי סעיף 70 לחוק מיסוי מקרקעין, יהא השווי שהיה נקבע אילו הזכות במקרקעין היתה נמכרת בידי האדם שממנו נתקבלה.
  • שווי רכישה של זכות במקרקעין שנתקבלה דרך פירוק איגוד מקרקעין בפטור ממס, יהא שווי הרכישה כאילו נמכרה המקרקעין בידי האיגוד. (קיימות הוראות נוספות שלא נדנו בהם ).
  • שווי רכישה של חלק במקרקעין שנמכר, יהא השווי היחסי שבין חלק המקרקעין הנמכר לכלל הזכות במקרקעין.
  • שווי הרכישה בידי נאמן, מפרק או אפוטרופוס וכדומה יהא שווי הרכישה כאילו נמכרה בידי מי שהקנה בידיהם את הזכות לנכס.
  • שווי הרכישה של המקרקעין שנתקבלה בפיצוי בשל הפקעה, יהא שווי הזכות של המקרקעין שהופקעה.

לקבלת יעוץ, לחצו כאן

 

המידע לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית, המלצה או יעוץ מקצועי.
כמו כן, יתכן והמידע אינו עדכני או מדויק ואין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ טרם עם משרדנו