מלכ"ר – מוסדות ללא כוונת רווח

מלכ"ר – מוסדות ללא כוונת רווח

מוסד ללא כוונת רווח (מוכר גם בראשי התיבות – מלכ"ר) הוא ארגון שמטרתו איננה צבירת רווחים לבעליו, אלא קידום מטרות שונות שאינן עסקיות.
מטרתו של מלכ"ר היא לעודד, לסייע, לעזור, ולממן את המטרה לשמה הוא הוקם.
השימוש במושג מלכ"ר הוא בעיקרו למטרות מיסוי: כללי המיסוי של מלכ"ר שונים מאלה של גוף הפועל למטרת רווח.

קטגוריות עיקריות של מלכ"רים:

 1. המדינה, רשות מקומית או איגוד ערים.
 2. חבר בני אדם, מואגד או לא מואגד, שאין עיסוקו לשם קבלת רווחים ושאינו מוסד כספי.
 3. תאגיד שהוקם מכוח דין ואינו רשום כחברה, כאגודה שיתופית או כשותפות.
 4. קופת גמל הפטורה ממס הכנסה על פי סעיף 9 (2) לפקודת מס הכנסה

פתיחת תיק מלכ"ר תיעשה ע"י מילוי כל הפרטים בטופס הרישום, הטופס ימולא ויוגש על ידי מי שמשמש אותה שעה מנהל המוסד, או בידי גזבר או מנהל כספים של המוסד אם אין מנהל כאמור, או באמצעות מייצג. כאשר הרישום נעשה ע"י מייצג, עליו להמציא ייפוי כח מאת העמותה.

להלן פירוט המסמכים שיש לצרף לטופס הרישום:
 • צילום תעודה מרשם העמותות / החברות.
 •  תקנון.
 •  מינוי חברים חתום ע"י רשם העמותות (חותמת נתקבל של רשם העמותות על גבי המסמכים).
 •  פרוטוקול מורשה חתימה חתום ע"י רו"ח/עו"ד.
 •  מאזן כספי, אם לא קיים, תחזית הכנסות והוצאות שתכלול גם את מקורות המימון.
 •  ייפוי כוח במידה והרישום מבוצע ע"י מייצג.

עם סיווג פעילות העמותה כפעילות מלכ"רית ופתיחת התיק כמלכ"ר במע"מ, תקבל העמותה אישור על סיווגה  כמלכ"ר. עם אישור הסיווג, יש לפתוח תיק ניכויים במידה והעמותה מעסיקה עובדים, לצורך דיווח מס שכר.
בנוסף, במידה ולעמותה ישנן הכנסות, עליה לפתוח גם תיק בחוליית השומה במס הכנסה.

להלן הקריטריונים המנחים את האגף לסיווגו של חייב במס כמלכ"ר:
 1. מטרת עיסוקו של החייב במס אינה השגת רווחים, בין אם בפועל היו לו רווחים ובין אם לא. מבחן לכך עשוי להיות עצם מתן השירות על בסיס התנדבותי או במחירים הנמוכים דרך קבע ממחירי השוק.
 2. בתקנון החייב במס נקבע כי נכסי החייב במס וכן הכנסותיו ישמשו אך ורק לצורך קיום מטרותיו המוצהרות, וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא בין חבריו, אסורה, וכן משיפורק חבר בני האדם, ולאחר שנפרעו חובותיו במלואם, אם נשארו נכסים, יועברו אלה לידי מלכ"ר אחר בעל מטרות דומות, ועל כל פנים לא יחולקו בין חבריו.
 3. עיון במאזן  הכספי של המוסד מעלה:
 • שקיים גירעון תפעולי – גירעון תפעולי לאורך זמן יכול להצביע שאין מדובר בגוף עסקי רווחי ושאין כוונתו השגת רווחים.
 • אם מקורות המימון של הגירעון התפעולי המוסד הינם מתקציב ממשלתי, ממוסדות ציבור או מתרומות יחידים (הדבר מצביע על כך שאין מדובר בגוף עסקי).
 • יתרת הכספים בסוף השנה אינם מחולקים, אלא מיועדים להמשך הפעילות.
 1. אם לא קיים מאזן כספי (רישום חדש של מלכ"ר), יש להמציא תחזית הכנסות והוצאות שתכלול גם את מקורות המימון.
  מהות פעילותו של המוסד מצביעה על כך שהיא אינה עסקית כמקובל, פעילות זו אינה מהווה גורם תחרותי לעסקים אחרים באותו תחום ועל כן הרישום כמלכ"ר לא יביא להפלייתו של המוסד לטובה בהשוואה לאותם עסקים או אחרים.
 2. האם יש לכאורה, הצדקה עניינית לשינוי ברישום, שכן ניתן להפריד, מנהלית וארגונית בין עיסוקיו השונים של החייב במס לצורך רישום חלקי.
 3. פגיעה לא מוצדקת בהכנסות האוצר העלולה להיווצר מעצם הרישום המבוקש.

לקבלת יעוץ, לחצו כאן

 

 

המידע לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית, המלצה או יעוץ מקצועי.
כמו כן, יתכן והמידע אינו עדכני או מדויק ואין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ טרם עם משרדנו