עדכון רטרואקטיבי בתקרת עוסק פטור לסכום של 100,000 שח

עדכון רטרואקטיבי בתקרת עוסק פטור לסכום של 100,000 שח
ביום 23.7.2009 פורסם בספר החוקים חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 (להלן: "החוק"). בפרק המסים שבספר החוקים בתיקון מס' 37 לחוק מע"מ נרשם כי בהגדרת עוסק פטור יתוקן הסכום הנקוב מסכום של 79,482 ש"ח לסכום של 100,000 ש"ח.
למרות שהחוק אושר ופורסם, לא יושם התיקון בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "חוק מע"מ") והסכום נשאר כשהיה (בתוספת הערה שהסכום תוקן לסכום של 100,000 ש"ח, אך התיקון אינו מיושם).
גם טבלאות המידע אשר המדינה מפרסמת התעלמו מהתיקון והשאירו את התקרה כמו שהייתה. כך, שלמרות כוונת המחוקק, הלכה למעשה נותרה התקרה בסכום של 79,482 ש"ח.
בימים האחרונים אנו עדים לשינוי. לקראת סוף חודש אוגוסט, בטבלאות שבאתר רשות המסים עודכנו הסכומים באופן רטרואקטיבי החל מיום 1.1.2014. לסך של 100,000 ש"ח כפי שפורסם בתיקון 37 לחוק מע"מ במסגרת חוק התכנית הכלכלית מיום 23.7.2009. רשות המסים טרם יצאה בהודעה מסודרת בנושא, ובפניות אליה נאמר כי בתקופה הקרובה ייצא חוזר בנושא שיכלול הנחיות והסברים.
ההשלכות של השינוי משמעותיות. שינוי שיעור של 20% הוא מהותי ביותר, בייחוד כאשר אנו נמצאים לקראת סוף שנת המס ועוסקים פטורים רבים מכלכלים צעדיהם בזהירות כדי לעמוד בדרישות החוק.
לדעתי, על רשות המסים היה להוציא את החוזר או לפחות הודעה רשמית על התיקון בטרם תיקון החוק, וליידע את הציבור על התיקון בצורה אקטיבית, וכך למנוע מצבים שבהם החוק השתנה בפועל אך הציבור אינו מודע לשינוי.
כיוון שמוטב מאוחר מאשר אף פעם, יש לברך את רשות המסים על התיקון ולקוות כי בחוזר שייצא יהיו פתרונות הוגנים ויעילים להתמודדות עם ההשלכות הרטרואקטיביות של התיקון.